Farní kostel

Farní kostel Narození Panny Marie

Fara existovala v Šumicích ještě v době předhusitské. Kolem r.1526 přesídlil do Šumic farář Emerich, působící dříve v Mysločovicích. V druhé polovině 16.století se stala fara protestantskou, usadili se v ní čeští bratři. V pobělohorském období spravovali faru od r.1635 dominikáni z Uherského Brodu. Původní kostel Narození Panny Marie, která stál uprostřed vesnice, pocházel z r.1861. Při prodké vichřici v r.1899 strhl vítr původní dřevěnou věž. V témže roce byla vyzděna nová. V této podobě zůstala beze změny až do r.1973, kdy ji museli zedníci kvůli instalaci nových věžních hodin o jeden metr zvýšit. Kolem r.1950 za působení kněze P. Františka Josefíka se šumická farnost rozhodla postavit nový kostel. Ze zbírek farníků byly postupně nakupovány cihly a vápno. Komunistické úřady však stvbu kostela nepovolily a stavební materiál použily na vybudováná kulturního domu a okolních kravínů. Nového kostela se farníci v Šumicích dočkali až v posledních letech 20.století. Přestože Památkový úřad v Uherském Hradišti chtěl, aby z historického kostela zůstaly zachovány presbytář a sakristie, jejich špatný stav to neumožnil. Stavebníci se nakonec rozhodli zbourat i věž. V r.1999 byla postavena nová. V její báni jsou uloženy dokumenty z let 1861, 1896 a 1964, které dělníci objevili v původní, historické věži. Doplněny byly o písemné dokumenty týkající se stavby kostela v letech 1998 a 1999. Stavba probíhala pod vedením zdejšího faráře P. Vincence Sváka. Nový kostel slavnostně posvětil 25.6.2000 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)